Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

prev next

Formą spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia są zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

Zajęcia te są realizowane na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Orzeczenie takie jest wydawane na okres 5 lat.

Zajęcia te są prowadzone w formie:

 • zajęć indywidualnych w domu bądź w szkole w wymiarze 10 godzin tygodniowo lub
 • zajęć zespołowych w wymiarze 20 godzin tygodniowo. W zajęciach zespołowych bierze udział od 2 do nie więcej niż 4 uczestników.

Formę ww. zajęć wskazuje treść orzeczenia poradni.

Zajęcia prowadzą specjaliści oligofrenopedagogiki, nauczyciele rozumiejący potrzeby i możliwości dzieci, którzy swym doświadczeniem oraz życzliwością pomagają dzieciom w ich codziennej „nauce”.

W naszej placówce dzienny czas trwania zajęć oraz indywidualny program zajęć ustalamy w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi, uwzględniając możliwości psychomotoryczne dziecka oraz indywidualne jego potrzeby.

Nadrzędnym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, na poziomie odpowiednim do indywidualnych możliwości dziecka.

Zajęcia obejmują w szczególności :

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości, tak aby dziecko czuło się z nauczycielem bezpiecznie,
 • usprawnianie ruchowe w zakresie małej i dużej motoryki,
 • stymulowanie zmysłów, dostarczanie dziecku pozytywnych bodźców,
 • naukę samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych takich jak spożywanie posiłków, załatwianie potrzeb fizjologicznych, ubieranie,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, dotyku,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku i możliwości dziecka,
 • kształtowanie umiejętności życia w grupie.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STYPENDIUM JUŻ W PIERWSZYM ROKU.METODA RUCHU ROZWIJAJĄ-CEGO WERONIKI SHERBONE

Metoda ta koncentruje się na rozwijaniu sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.

W trakcie zajęć prowadzonych ta metodą dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się jak się czuć w nim bezpiecznie. Dzięki temu otwierają się na twórcze działanie i łatwiej nawiązują relacje z innymi osobami.

Ćwiczenia tą metodą:

 • pomagają zdobyć pewność siebie,
 • budują poczucie bezpieczeństwa,
 • ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
 • prowadzą do poznania siebie i własnego ciała.

METODA DOBREGO STARTU

Metoda ta szczególnie aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. Kształci prawidłowo lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Koordynuje więc czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowe oraz usprawnia i harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne. Stosuje się trzy rodzaje ćwiczeń tj.

 • ruchowe, które mają charakter uspakajający i relaksacyjny,
 • ruchowo-słuchowe, które usprawniają percepcje słuchową, małą motorykę oraz orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń podkłady muzyczne.

 • ćwiczenia tą metodą,
 • ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
 • kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami,
 • usprawnia zaburzone funkcje.

METODA DENNISONA

Metoda ta służy uruchomieniu intelektualnego potencjału "drzemiącego" w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują między innymi obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.

Ćwiczenia tą metodą mają wpływ na:

 • poprawę koncentracji,
 • usprawnienie zmysłów i zwiększenie spostrzegawczości,
 • wpływają na wzrost poczucia własnej wartości, dobrego samopoczucia,
 • mają wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego i ścięgien,
 • Pokonywanie stresów i napięć wynikających z życia codziennego.

MUZYKO-TERAPIA

Metoda ta wykorzystuje terapeutyczny wpływ muzyki na rozwój dziecka autystycznego. Muzyka daje możliwość odbioru miłych i przyjemnych doznań, pobudza do działania lub skłania do skupienia, pomaga w nawiązaniu kontaktu z innymi ludźmi.


DOGOTERAPIA

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Osoby biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo- skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół. Różnego rodzaju zabawy wpływają na aktywność fizyczną podopiecznych.


METODA F.AFFOLTER

Metoda ta opiera się na działaniu, którego celem jest rozwiązywanie problemów dnia codziennego, poprzez badanie relacji otoczenie – ja. Ze strony terapeuty polega ona na czynnym wspomaganiu fizycznym wychowanka. Odbywa się to przez kładzenie rąk terapeuty na grzbietowej stronie dłoni podopiecznego i lekkie ukierunkowanie ich na wykonanie czynności, co pozwala wychowankowi czuć się sprawcą. Pomoc ta nie może być wyręczeniem ani wymuszeniem. Dotykanie otoczenia to badanie siebie i środowiska.


PROGRAM AKTYWNOŚCI KNILLÓW

Program ten jest to program który pozwala na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, budowaniu zaufania do terapeuty, rozbudzaniu sprawności poznawczej oraz kształtowania orientacji w schemacie ciała. Zajęcia tą metodą odbywają się przy muzyce.

Programy Knillów mogą być stosowane jako metoda:

 • służące poznaniu własnego ciała i umożliwiająca kontakt z otoczeniem,
 • pobudzająca dzieci głębiej niepełnosprawne intelektualnie do aktywności i współdziałania aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce,

METODA PEDAGOGIKI ZABAWY

Metoda oparta jest na zabawie z dzieckiem. Zadaniem jest obserwacja czynności wykonywanych przez dziecko, akceptacja zachowań które towarzysza zabawie, nakierunkowywanie na właściwe zasady zabawy oraz wprowadzanie ograniczeń tak aby dziecko nie wyrządziło sobie krzywdy.


METODA BAŚNIOWYCH SPOTKAŃ

Metoda ta znacząco na rozwój mowy u dzieci. Poprzez czytanie i opowiadanie dzieciom naturalnie wzbogaca się język o wyrazy z zakresu słownictwa sytuacyjnego. Dzięki ćwiczeniom tą metodą często udaje się rozładować wiele napięć, opanować lęk, uspokoić wewnętrznie


METODA NDT- BOBATH

Głównym założeniem tej metody to wszechstronny rozwój dziecka tak, aby mogło ono uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać wszelkie swe zdolności na tyle, na ile jest to możliwe, mimo występujących niepełnosprawności.


TECHNIKA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI

Technika ta ma pomóc w pokonywaniu lęków o różnym pochodzenie, uwalnianiu od zahamowani. Ma wzmacniać wiarę we własne siły. Dziecko maluje farbami, ale pomaga sobie ruchami ciała, słowami ,gestami.

 • Celem metody jest :
 • Kształcenie wyobraźni,
 • rozładowanie napięcia,
 • ćwiczenie koncentracji na zadaniu,
 • wzmacnianie poczucia wiary we własne możliwości.

CHROMO-TERAPIA

 To terapia światłem i barwami, służy do regulowania poziomu pobudzenia dziecka oraz poziomu napięcia mięśniowego całego ciała lub poszczególnych partii ciała dziecka. Metoda ta stosowana jest jako forma relaksu w ramach odpoczynku czy ćwiczeń rozluźniających na koniec zajęć. 


ZABAWY PALUSZKOWE

Dostarczają dziecku doznań dotykowych, pozwalają dziecku poznać własne ciało, nawiązać kontakt oraz zapewnić poczucie pewności i bezpieczeństwa.