PORADNIA

prev next

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacyjne jest ściśle związana z oświatą. Celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówkę współtworzy zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy. Poradnia dysponuje obszernym, wygodnym lokalem z nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi.

Poradnia przeprowadza badania diagnostyczne w następującym zakresie:

  • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
  • dostosowania wymagań szkolnych,
  • badania możliwości intelektualnej,
  • zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości, ADHD,
  • określenia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
  • potencjału rozwojowego dzieci, uzdolnień i predyspozycji.

Badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy. Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka.

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizujemy seminaria, warsztaty popularyzujące metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy do naszej Poradni oferując:

  • krótkie i wzajemnie uzgodnione terminy,
  • doskonałych specjalistów,
  • bogaty zestaw testów,
  • miłą i spokojną atmosferę.

Z usług świadczonych przez Poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele z całej Polski.