PORADNIA

prev next

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Edukacyjne jest ściśle związana z oświatą.Celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówkę współtworzy zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów, terapeutów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy. Poradnia dysponuje obszernym, wygodnym lokalem z nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi.

Poradnia przeprowadza badania diagnostyczne w następującym zakresie:

 • gotowości szkolnej,
 • spełniania obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą,
 • wczesnego wspomagania rozwoju,
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • dostosowania wymagań szkolnych,
 • badania możliwości intelektualnej,
 • zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości, ADHD,
 • określenia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • potencjału rozwojowego dzieci, uzdolnień i predyspozycji.

Badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy. Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka.

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizujemy seminaria, warsztaty popularyzujące metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zapraszamy do naszej Poradni oferując:

 • krótkie i wzajemnie uzgodnione terminy,
 • doskonałych specjalistów,
 • bogaty zestaw testów,
 • miłą i spokojną atmosferę.

Z usług świadczonych przez Poradnię mogą korzystać dzieci, rodzice, nauczyciele z całej Polski.

Zgodnie z aktualnymi przepisami podczas egzaminów zewnętrznych takich jak sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny i matura respektowane są wyłącznie opinie wystawione przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Nasza Poradnia posiada pełne uprawnienia w zakresie opiniowania do w/w celów. Nasze opinie są honorowane we wszystkich typach szkół.