Dzieci z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym,

w tym z zespołem Downa

prev next

Nasza szkoła zapewnia wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poprzez specjalistyczne usługi edukacyjne, terapeutyczne i opiekuńcze mające na celu nabycie umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, stymulowanie rozwoju oraz wyrównywanie deficytów rozwojowych.Dzieciom z dysfunkcją narządu ruchu i schorzeniami w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym uczęszczanie do szkoły organizujemy nauczanie w domu rodzinnym.

Poprzez stałą współpracę z rodzicami dostosowujemy nasze działania i metody pracy do indywidualnych potrzeb naszych uczniów. Naszym celem jest wdrażanie ucznia do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych i postrzegania siebie jako osoby niezależnej. Dążymy do tego aby uczeń zdobył umiejętności szkolne.

W naszej pracy:

 • kształtujemy zaradność ucznia w życiu codziennym, adekwatnie do poziomu umiejętności i sprawności ucznia,
 • umożliwiamy uczniom uczestnictwo w różnych formach życia społecznego poprzez poznawanie otoczenia w którym uczeń przebywa, instytucji i obiektów z których w przyszłości będzie korzystał,
 • tworzymy sytuacje umożliwiające doświadczanie relacji społecznych,
 • dążymy do zdobywania przez uczniów doświadczeń dnia codziennego i współżycia w grupie,
 • stosujemy specjalistyczne metody pracy w celu uzyskania optymalnego rozwoju ucznia.


Metoda Dobrego Startu

Metoda dobrego startu szczególnie aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego. Kształci prawidłowo lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Koordynuje więc czynności wzrokowo-słuchowo-ruchowe oraz usprawnia i harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne. Stosuje się trzy rodzaje ćwiczeń tj.

 • ruchowe, które mają charakter uspakajający i relaksacyjny,
 • ruchowo-słuchowe, które usprawniają percepcje słuchową, małą motorykę oraz orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • ruchowo-słuchowo-wzrokowe.

Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń podkłady muzyczne.

Ćwiczenia tą metodą

 • Ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
 • Kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami,
 • Usprawnia zaburzone funkcje.

Metoda Ośrodków Pracy

Metoda ta po przez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Przyczynia się do wyrobienia aktywne postawy uczniów, zmusza ich do poszukiwania własnych rozwiązań, zdobywania wiedzy własnym wysiłkiem i wykorzystania zjawisk społecznych.

Program tej metody zbudowany jest koncentrycznie. Treści programowe narastają stopniowo w każdej następnej klasie. Te same tematy realizowane są coraz szerzej a zagadnienia dostosowywane do coraz wyższego poziomu rozwoju uczniów. Dziecko poznaje zagadnienia od najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych, co pozwala na opieranie się na doświadczeniach już zdobytych i sprawia, że poznanie jest kontrolowane i wzbogacane.


Metoda Ruchu Rozwijającego

Weroniki Sherbone

Metoda ta koncentruje się na rozwijaniu sfery emocjonalno – społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. W trakcie zajęć prowadzonych ta metodą dzieci poznają swoje otoczenie i uczą się jak się czuć w nim bezpiecznie. Dzięki temu otwierają się na twórcze działanie i łatwiej nawiązują relacje z innymi osobami.

Ćwiczenia tą metodą:

 • pomagają zdobyć pewność siebie,
 • budują poczucie bezpieczeństwa,
 • ułatwiają nawiązywanie kontaktów,
 • prowadzą do poznania siebie i własnego ciała.

Metoda Dennisona

Metoda Denisona służy uruchomieniu intelektualnego potencjału "drzemiącego" w człowieku. Ćwiczenia wymyślone przez dr Dennisona angażują między innymi obie strony ciała i ruchy skoordynowane gałek ocznych, rąk oraz nóg, co równomiernie uaktywnia obie półkule.

 • Ćwiczenia tą metodą mają wpływ na:
 • poprawę koncentracji,
 • usprawnienie zmysłów i zwiększenie spostrzegawczości,
 • wpływają na wzrost poczucia własnej wartości, dobrego samopoczucia,
 • mają wpływa na zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego i ścięgien,
 • pokonywanie stresów i napięć wynikających z życia codziennego.

Hipoterapia

Jest to metoda wieloprofilowego usprawniania dzieci niepełnosprawnych, oddziałuje w trzech wymiarach: ruchowym, fizjologicznym i psychicznym. Jako metoda rehabilitacji podnosi sprawność ludzkiego ciała, a także jest źródłem radości i przyjemności. Obcowanie z koniem jest uczeniem się wrażliwości, próbą zmagania się z własna słabością, nieporadnością i lękiem. Koń jest znakomitym partnerem w nabywaniu doświadczeń w zakresie kontaktów i emocji. Hipoterapia stanowi atrakcyjną formę usprawniania dzieci i znaczącą wpływa na sferę psychospołeczna dziecka. Zajęcia usprawniające występujące w tak prowadzonej formie motywują dziecko do współpracy w usprawnianiu. Ponieważ odbywają się w warunkach naturalnych(np. w lesie, na łące) umożliwiają dziecku również kontakt z naturą.